V rámci Bratislavy IV doručujeme aj osobne.

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.corkit.sk je: Atartuo s.r.o.,Tatranská 78, Bratislava, 841 06 

IČO:                       54155690

DIČ:                       2121595795

Bankové spojenie:    SK32 8330 0000 0029 0206 4141

Kontaktné údaje:     Petra Outratová (Brlayová), 0904 700 659, corkit@corkit.sk

Kontaktná adresa:    Tatranská 78, Bratislava, 841 06

Orgán dozoru:   Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava

Článok I

Pojmy

Predávajúci

Atartuo s.r.o., konateľ Petra Outratová, Tatranská 78, Bratislava, 841 06, IČO: 54 155 690 ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti a prostredníctvom E-shopu predáva Tovar

Spotrebiteľ

fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.corkit.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

E-shop

internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.corkit.sk

 

Tovar

Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka

úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope

Cena

celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného

Dopravné

cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.)

VOP

tieto všeobecné obchodné podmienky

 Článok II

Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim v oblasti predaja tovaru z korku a z korkovej kože, dodaní tovaru a reklamácii tovaru Kúpna zmluva je uzatvorená prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného na internetovej stránke www.corkit.sk prevádzkovanej Predávajúcim www.corkit.sk.

Tieto VOP upravujú:

·         proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,

·         podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

·         práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

VOP sa vzťahujú na kupujúceho (fyzická alebo právnická osoba), ktorá si objednala tovar od Predávajúceho pre vlastnú potrebu odoslaním objednávkového formuláru na www.corkit.sk. Kupujúcim (spotrebiteľom) je fyzická osoba, ktorá pri plnení kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti a objednaný tovar jej nebude slúžiť na výkon zamestnania alebo podnikania. 

V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

Článok III

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy 

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.  

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho sa rozumie:

·         Email Kupujúceho doručený predávajúcemu a/alebo

·         Správne vyplnený a odoslaný elektronický formulár na internetovej stránke predávajúceho a/alebo

·         Telefonická objednávka kupujúceho predávajúcemu  

Elektronickou objednávkou je rozumený odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom v rozsahu:

·         meno a priezvisko Kupujúceho, adresa doručenia tovaru, e-mailová adresu, telefónne číslo

·         objednávací kód tovaru

·         množstvo a cenu tovaru

·         dátum vystavenia objednávky

·         spôsob dopravy

Postup pri objednávaní Tovaru:

1.   Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.corkit.sk

2.   Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.

3.   Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

4.   Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

5.   K cenám za jednotlivé Tovary sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.

6.   Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a bol tak riadne poučený o strate práva na odstúpenie po poskytnutí služby, riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania elektronického obsahu.

7.   Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o vlastnostiach Tovaru a celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť. Odoslaním elektronickej objednávky, respektíve uzatvorením kúpnej zmluvy tak Spotrebiteľ potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí.

8.   Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke, ako aj Reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.

9.   Spotrebiteľ taktiež obdrží e-mailom informácie týkajúce sa predpokladanej lehoty doručenia tovaru, vrátane toho, ktorý nie je na sklade (alebo na sklade dodávateľa).

10. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumente o VOP.

11. Predávajúci má záväzok dodať Spotrebiteľovi objednaný druh a množstvo tovaru a cene dohodnutej na základe objednávky. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť dohodnutú čiastku. 

Článok IV

Storno objednávky 

Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu 12 hodín pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. 

Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a číslo objednávky Spotrebiteľa.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O dôvode nedodania je Spotrebiteľ ihneď informovaný. Predávajúci má povinnosť poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Spotrebiteľ má právo odmietnuť túto možnosť a odstúpiť od objednávky tohto tovaru.

V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené Spotrebiteľovi v lehote 15 kalendárnych dní na Spotrebiteľom uvedený bankový účet.

Článok V

Platobné a dodacie podmienky, spôsob úhrady 

Eshop www.corkit.sk nie je platcom DPH.

Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke (v kúpnej zmluve) a to niektorým zo spôsobov, ktoré zvolí pri zadávaní objednávky na www.corkit.sk:

1.   Bezhotovostne bankovým prevodom, alebo

a.   V prípade úhrady bankovým prevodom, je Spotrebiteľ povinný zaplatiť celú kúpnu cenu tovaru vopred na základe platobných informácií doručených emailom v potvrdení objednávky, na účet vedený v banke Fio banka, číslo účtu v IBAN tvare SK32 8330 0000 0029 0206 4141. Cena sa považuje za uhradenú po obdržaní platby na bankový účet Predávajúceho a tovar môže byť expedovaný.

2.   Priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho

3.   Dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru.

a.   V prípade platby v hotovosti či platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Tovar je zaslaný poštou a Spotrebiteľ uhradí tovar v hotovosti pri jeho prevzatí.

4.   Bezhotovostne platobnou kartou

5.   Bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány GoPay

Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu ponúkaného tovaru. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená v záväznom potvrdení objednávky.  

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 5 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou. 

Pokiaľ Predávajúci nedisponuje tovarom na sklade, oboznámi s touto skutočnosťou spotrebiteľa a musí tento tovar dodať spotrebiteľovi najneskôr do 5 týždňov od uhradenia ceny. 

Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

Tovar doručovaný Slovenskou poštou:

·         pri expedícii zásielky je Spotrebiteľ informovaný e-mailom. Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 2,20 EUR pri hmotnosti jedného balíka do 10 kg vrátane.

·         V prípade nedostupnosti objednávajúceho, bude do schránky vložené oznámenie o doručení zásielky. Zásielku je možné vyzdvihnúť na príslušnej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie.

·         Za oneskorené dodanie objednaného a/alebo za poškodenie zásielky tovaru zavineného poštou, Predávajúci nenesie zodpovednosť. V prípade viditeľného poškodenia balíka je potrebné reklamáciu uskutočniť priamo u prepravcu.

Článok VI

Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a vrátenie tovaru 

1.   Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

a.   viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b.   dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

c.   Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

2.   Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje nasledovne:

a.   písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo

b.   e-mailom na adrese corkit@corkit.sk

3.   V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

4.    Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

5.   Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

6.   Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.

7.   Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

8.   Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a.   predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

b.   predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

Toto ustanovenie zákona nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

Článok VII

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare 

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.

Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Spotrebiteľa v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.

Článok VIII

Záruka 

Záručná lehota na tovar je 12 mesiacov a začína plynúť dátumom uvedeným na doklade.

Je uvedená v detaile tovaru. V zvláštnych prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o päť pracovných dní ako náhrada za čas dopravy.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré sú spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím alebo skladovaním výrobku.

Článok IX

Reklamácie a Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie) 

V prípade dodanie tovaru, ktorý je poškodený alebo nefunkčný, je potrebné postupovať podľa reklamačného poriadku.

Reklamácie sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi SR:

1.   Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji;

2.   Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov;

3.   Občiansky zákonník.

 

1.   Pri preberaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:

a.   či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,

b.   či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,

c.     či je Tovar alebo jeho obal poškodený

2.   V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.

3.   V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.   Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: corkit@corkit.sk alebo poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:

a.   svoje identifikačné údaje,

b.   údaje Predávajúceho,

c.   opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje,

d.   popis vady Tovaru a

e.   číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka

5.   Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

6.   Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

7.   Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

a.   prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,

b.   znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,

c.     používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,

d.   vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,

e.   zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),

f.     pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,

g.   mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,

h.    neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,

i.     po uplynutí záručnej doby.

8.   Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

9.   Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

10. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

12. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.

13. Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:

a.   identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b.   presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c.     popis stavu výrobku,

d.   výsledok posúdenia,

e.   dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

14. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

15. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

16. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

17. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

18. Spotrebiteľ je o postupe vo veci vybavovania reklamácie informovaný e-mailom alebo SMS.

Článok X

Ochrana osobných údajov 

1.   Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v E-shope, prostredníctvom registrácie v E-shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje Spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas Spotrebiteľa ako dotknutej osoby.

2.   Ak Spotrebiteľ pri registrácii klikne tlačidlo „súhlas so spracúvaním osobných údajov“, udeľuje tým súhlas Predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách Tovaru Predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu. Ak Spotrebiteľ odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému v E-shope.

3.   Spotrebiteľ odkliknutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov“ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

a.   identifikačných údajoch Predávajúceho,

b.   účele spracúvania osobných údajov,

c.   rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,

d.   ďalších informáciách potrebných pre Spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že

                                i.   Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom     činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.,

                               ii.   Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa nebude zverejňovať,

                              iii.   Predávajúci poučil Spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

4.   Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

a.   potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

b.   vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c.   vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d.   vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e.   opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f.     likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g.   likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h.   blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho     platnosti, ak   Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

5.   Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

a.   spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b.   využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho     marketingu v poštovom styku, alebo

c.   poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu

Článok XI

Alternatívne riešenie sporov

1.   Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.

2.   Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

3.   Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk

4.   Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

5.   Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Článok XII

Záverečné ustanovenia

1.   Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2.   Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

3.   Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2022 do odvolania. V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné tie obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili preštudovaním týchto obchodných podmienok.

Váš CORK it.