V rámci Bratislavy IV doručujeme aj osobne.

Štatút k súťaži

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY/ŠTATÚT SÚŤAŽE

SÚŤAŽ – Vyhrajte kus prírody 

Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je portál CORK it, vedený firmou Atartuo s.r.o., so sídlom Tatranská 78, 841 06, Bratislava, IČO: 54155690, ďalej len „usporiadateľ“. 

Trvanie súťaže

Súťaž „Vyhrajte kus prírody” je časovo limitovaná a prebieha v dňoch od ..... Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže. 

Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony a s adresou bydliska v Slovenskej republike, ktorá súhlasí s podmienkami súťaže a počas trvania súťaže pridala komentár pod príspevok týkajúci sa predmetnej súťaže.  

V komentári má súťažiaci odpovedať, ktorá krajina je známa ako krajina korku a uviesť, ktorá farba peňaženky sa mu najviac páči.  

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Všetci súťažiaci, ktorí počas trvania súťaže pridajú komentár pod príspevok týkajúci sa súťaže, budú zaradení do žrebovania. 

VÝHRY

Usporiadateľ súťaže odovzdá výhercovi nasledujúcu výhru: 

  • 1x korková .....

 

Cena bude vyžrebovaná zo všetkých súťažiacich naraz po ukončení súťaže. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné. 

Žrebovanie, informovanie výhercov a prevzatie výhry

Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa ....... a bude prebiehať pod dohľadom 2 spolupracovníkov usporiadateľa.  

Výherca bude o výhre informovaný písomne prostredníctvom Facebook správy. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili podmienky stanovené pre výhru cien. 

Výhercovi bude výhra zaslaná poštou, na ním zadanú adresu uvedenú v spáve, a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa vyžrebovania výhercu. Usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené Slovenskou poštou.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník vyžrebovaný v prvom poradí. 

Osobné údaje

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci, resp.výherca, súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, ktoré poskytol za účelom obdržania výhry zo súťaže. 

Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa. Súťažiaci má právo podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.  

Súťažiaci dáva účasťou v súťaži usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním jednotlivých výhier (ďalej len „snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Súťažiaci udeľuje usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. 

Záverečné ustanovenia

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.corkit.sk

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania.

Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na internetovej stránke www.corkit.sk. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. 

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. 

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Vaše údaje poskytujete organizátorovi súťaže CORK it a nie Facebooku.  

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook. You are providing your information to CORK it and not to Facebook. The information you provide will only be used for contacting CORK it.