V rámci Bratislavy IV doručujeme aj osobne.

Podmienky ochrany osobných údajov

V CORK it robíme všetko preto, aby ste sa tu cítili bezpečne. Chceme vás preto informovať, že vaše osobné údaje teraz spracovávame a chránime
podľa týchto podmienok ochrany osobných údajov. 

Základné informácie: 

 • Správame sa podľa zákonov a nezbierame viac údajov, ako je potrebných pre plnenie vašich objednávok. Vaše osobné údaje spracovávame iba na účel, na ktorý ste nám poskytli dobrovoľný súhlas so spracovaním.
  • V prípade fyzickej osoby zbierame štandardné údaje ako meno, priezvisko, kontaktná emailová adresa, tel.číslo, adresa fakturačná a adresa bydliska ak je odlišná od fakturačnej. 
 • Nespracovávame "citlivé osobné údaje". Ide o údaje, ktoré podliehajú osobitnej ochrane, ako napríklad informácie o zdravotnom stave, sexuálnej orientácii,  rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženské alebo filozofické presvedčenia apod.
 • Vaše osobné údaje sú v bezpečí uchované. Komunikácia medzi vami a webovou stránkou je šifrovaná bezpečnostným kľúčom a vaše údaje sú umiestnené v chránenej databáze, ku ktorej tretia strana nemá prístup. Údaje o platobných kartách neukladáme nakoľko transakcie prebiehajú prostredníctvom platobnej brány GoPay, ktorá je zabezpečená.
 • Neposkytujeme údaje o vás tretím stranám. Informácie o vás nezverejňujeme a ani neumožňujeme tretím stranám prístup k týmto údajom, s výnimkou inštitúcií, ktorých zapojenie je nevyhnutné do vybavena vašich objednávok (Slovenská pošta).
 • Vaše osobné údaje môžete zmeniť a požiadať o výmaz, opravu alebo iné obmedzenie. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti.
 • Pri samotnom prezeraní webovej stránky spracovávame IP adresu a cookies. Cookies sú súbory, ktoré na pevný disk vášho počítača ukladá prehliadač. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia prehliadača ani nebudú ukladať. Väčšina prehliadačov ukladá súbory cookies automaticky. Informácie získané vďaka službe “Cookies” slúžia na vylepšenie našich stránok a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba “Cookies” zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy na iných webových stránkach vami prezeraných. Webová stránka CORKit.sk používa Google Analytics, webový analyzátor Google Inc. (“Google”). Google Analytics používa tzv. “Cookies”, textové databázy, ukladané na vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania našej webovej stránky. Informácie vytvorené cez Cookies ohľadne vášho používania tejto webovej stránky (vrátane vašej IP-Adresy) budú prenesené na server Google v USA a tam uložené. Google bude tieto informácie využívať na vyhodnotenie vášho používania našich webových stránok, vytváranie reportov vašich aktivít na webových stránkach a internete pre jej zriadovateľa. Používaním našej webovej stránky dávate súhlas k spracovaniu o vás získaných údajoch v Googli vyššie uvedeným spôsobom za uvedeným účelom. Podrobnosti a používanie cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať otvorením stránky s deaktiváciou reklám spoločnosti Google: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

 

Podmienky ochrany osobných údajov

 I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je firma Atartuo s.r.o IČO 54 155 690 so sídlom Tatranská 78, 841 06, Bratislava (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:

 

 • adresa: Tatranská 78, 841 06, Bratislava
 • email: corkit@corkit.sk
 • telefón: 0904 700 659 

 

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca menoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi poverenej osoby sú: Petra Outratová, corkit@corkit.sk, 0904 700 659

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy, resp. Vašej objednávky.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

 1. Účelom spracovania osobných údajov je

 

 • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správca plniť.

 

 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácií platieb na základe zmluvy,
 • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 2)
 • ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu pre online platby GoPay (GoPay s.r.o., so sídlom Planá 67370 01 Planá, Česká republika
  IČ: 26046768, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Českých Budějovicích, spis. zn. C/11030),
 • zabezpečujúce marketingové služby (aktuálne firma Atartuo s.r.o)

 

 1. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.

Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Používané súbory cookies:

Technický názov

Vydavateľ

Účel a popis cookies

Doba trvania

[•] Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads

[•] Google Ireland Limited

[•] analytické a reklamné účely

Permanentné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 

VII.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 2. Odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, požiadať o výmaz  alebo vzniesť akýkoľvek dotaz týkajúci sa Vašich údajov môžete urobiť prostredníctvom emailu corkit@corkit.sk

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov (napr.heslá, antivírový program, zálohované dáta)
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018. Aktualizované boli dňa 31.1.2022.